Kari Kankaanpää: Turvallinen ja viihtyisä Nurmijärvi

Turvallinen ja viihtyisä kunta on asukkaiden hyvinvoinnin perusta. Hyvä elämä ja turvallinen arki kulkevat käsi kädessä. Turvallisuus ja sen kokeminen on hyvin yksilöllistä: jollekin turvallisuus tarkoittaa esteettömyyttä tai katujen kunnossapitoa, kun taas toinen kokee turvallisuuden häiriökäyttäytymisen vähenemisenä tai syrjäytymisen ehkäisemisenä.

Kari Kankaanpää kuntavaaliehdokas 2021, Nurmijärvi
Kari Kankaanpää

Turvallisuussuunnittelun puitteet kunnossa

Kunnalla on tärkeä vastuu alueensa turvallisuudesta – mutta vastuu turvallisuudesta kuuluu myös meille ihan jokaiselle. Ja tärkeä rooli on myös keskinäisellä vuorovaikutuksella ja yhteisöllisyydellä.

Nurmijärven kunnan turvallisuussuunnitelman tavoitteena on lisätä kuntalaisten turvallisuuden tunnetta, edistää viihtyisyyttä, vähentää häiriökäyttäytymistä ja vaikuttaa asenteisiin. Nurmijärven kunta on panostanut viime vuosina erityisesti turvallisuuteen kylillä, taajamissa ja omissa toiminnoissaan. Muutama vuosi sitten toteutettu ”Turvalliset kylät Nurmijärvellä” -hanke poiki kylille omat turvallisuussuunnitelmat sekä kuntalaisen version valmiussuunnitelmasta. Samoihin aikoihin kuntaan perustettiin alueelliset valmiuskeskukset.
Viime vuonna kunnan riskienhallintatyökaluja on tarkasteltu uudelleen ja kunnan turvallisuussuunnitelma on päätetty päivittää. Kunta toteutti vuoden lopussa turvallisuuskyselyn, jonka tarkoituksena oli kerätä tietoa asukkaiden turvallisuuden tunteesta sekä koetuista turvallisuusongelmista kunnassa ja antaa mahdollisuus tehdä turvallisuutta parantavia ehdotuksia. Odotan mielenkiinnolla kyselyn tuloksia!

Arkipäivän turvallisuudessa riittää tekemistä

Minulle tärkeää on esimerkiksi lasten kouluteiden turvallisuus. Tähän tarvitaan mm. turvallisia ja esteettömiä kevyen liikenteen väyliä, teiden ja katujen kunnossapitoa sekä risteysten ja suojateiden turvallisuuden parantamista. Konkreettisena esimerkkinä voin mainita lähiympäristössäni Lepsämäntien liikenneturvallisuuden parantamistarpeen Lintumetsän kohdalla, jossa liikkuu paljon lapsia. Suojateiden esteetöntä näkyvyyttä on tarpeen parantaa ja rakentaa lisää hidasteita. Ajonopeuden rajoittaminen ei yksistään riitä.

Klaukkalan keskustan liikenneturvallisuus on toinen esimerkki. Vanha-Klaukan alueen rakentaminen, uusi S-market ja muut rakennettavat kohteet tuovat lisäliikennettä Lepsämäntielle ja Lepsämäntien ja Klaukkalantien risteykseen. Liikenteen suunnitteluun ja turvallisuuteen tulee tässä kohtaa kiinnittää erityistä huomiota.

Viihtyisyys syntyy yhteistyöllä

Nurmijärvellä pitkään asuneena ja ympäristössä liikkuessa huomaa, kuinka ympäristön siisteydellä ja selkeydellä on vaikutusta. Kuntamme ei valitettavasti ole malliesimerkki ympäristön viihtyisyydestä. Tien varsilla olevat risukot, viheralueiden rehottaminen ym. eivät juuri lisää viihtyisyyttä. Kunnassa infran kunnossapitoon varatut rahat ovat niukat, mutta voisiko esimerkiksi osan kunnan kesätyöntekijöistä valjastaa pelkästään näihin tehtäviin? Kylien yhteisöllisyyttä voisi vahvistaa ja haastaa asukkaita yhteisiin ympäristönhoitotalkoisiin.
Pieniä, mutta tärkeitä viihtyisyyden parannustoimia ovat mm. roskisten lisääminen ja niiden siisteydestä huolehtiminen. Niin ikään koulujen ja päiväkotien pihojen kehittäminen monipuolisiksi vapaa-ajanvietto- ja ulkoliikuntapaikoiksi on toivottavaa.

Klaukkalaan lisää ulkoilureittejä

Helposti saavutettavat ja laadukkaat ulkoilureitit, ulkoliikuntapaikat sekä lähiluontokohteet lisäävät asukkaiden viihtyvyyttä. Meillä Klaukkalassa ulkoilureittejä on asukaslukuun suhteutettuna vähän. Pidän tärkeänä, että ympärivuotiseen käyttöön soveltuvia kohteita kehitetään. Tähän on tarjolla mahdollisuuksia esim. Isosuon ympäristössä sekä Isoniitun alueen reittejä edelleen kehittämällä. Kunnassa on äskettäin tehty myös kuntalaisaloite koskien ympärivuotisia maastoreittejä kävelyyn ja maastopyöräilyyn.

Tehdään yhdessä Nurmijärvestä entistäkin turvallisempi ja viihtyisämpi kotikunta. Olethan mukana?


Kari Kankaanpää, kuntavaaliehdokas 30.1.2021